עדכון אחרון: 01-07-2009

תנאי שימוש


הסכם זה נועד להסדיר ולהבהיר את תנאי השימוש בשירותים המוצעים על ידי וריקל שרותי אינטרנט.
כללי
קבלת השירותים מוריקל מותנית בהסכמה מלאה לכל תנאי הסכם זה. אף על פי כן, בעצם השימוש בשירות הינך מאשר כי קראת את כל סעיפי הסכם זה והינך מסכים הסכמה מלאה לכל התנאים המופיעים בהסכם זה. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, ומתייחסים לשני המינים בצורה שווה. וריקל שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לעדכן מעת לעת על פי שיקול דעתה את התנאים בהסכם זה. במידה ואינך מסכים הסכמה מלאה לתנאי השימוש אינך מורשה לעשות כל שימוש בשירות.


הגדרות
"וריקל" – נותן השירות.
"הלקוח" – מקבל השירות.
"הסכם" – מסמך זה הינו הסכם התקשרות לקבלת שירותים מוריקל. בהתאם לתנאים המפורטים בו.
"שירות" – שרותי אחסון אתרים, רישום דומיין, בניית אתרים, קידום אתרים ושרותי אינטרנט נוספים המוצעים על ידי וריקל.
"חבילת אחסון" או "חשבון אחסון" – שירות אחסון אתר באינטרנט לפי מפרט החבילה שנבחרה ע"י הלקוח.
"הודעה" – הודעה בכתב (בדואר אלקטרוני, בפקס או במכתב) לפי הפרטים המופיעים בדף יצירת קשר.


שירות איחסון אתרים
וריקל תספק ללקוח שירותי אחסון לאתר אינטרנט וכן שירותי תמיכה טכנית. תמיכה טכנית ניתנת בדואר אלקטרוני בלבד, אולם בחבילות אחסון מסוימות ניתנת גם תמיכה טלפונית בשעות הפעילות בימים א'-ה' בין השעות 9:00 – 17-00. למעט ימי חג ומועד וערבי חג ומועד (ובמקרי חירום כתוצאה מנפילת שרת 24 שעות ביממה בדואר אלקטרוני ).


תשלום ותנאי תשלום עבור חבילת אחסון אתרים
אין תשלום עבור התקנת חשבון אחסון. ניתן לשלם עבור השירות בכרטיס אשראי, העברה הפקדה בנקאית או שיק. במידה והתשלום יבוצע בכרטיס אשראי התקנת חשבון האחסון תבוצע לאחר קבלת אישור מחברת האשראי. בהעברה הפקדה בנקאית לאחר קבלת אסמכתא על ביצוע הפעולה ואישור הבנק. ובשיק לאחר פרעונו המלא השיק. כל המחירים באתר וריקל כוללים מע"מ אלא אם צויין אחרת. כנגד כל תשלום תופק חשבונית מס כחוק. (ניתן לשלם בכרטיסי אשראי מסוג ישראכרט, מאסטרקרד, ויזה, לאומי כארד ואמריקן אקספרס בלבד).

מסלול תשלום חודשי
התשלום החודשי מבוצע בפועל עבור 3 חודשים מראש. בטרם תום התקופה יחודש השירות באופן אוטומטי והלקוח יחוייב עבור 3 חודשים נוספים. אלא אם יעביר הלקוח הודעה 15 יום לפני מועד החידוש שאין ברצונו לחדש את השירות. במידה ולא יתקבל תשלום לפני מועד החידוש מכל סיבה שהיא וללא המצאת אמצעי תשלום אחר וריקל רשאית להשעות או לבטל את חשבון האחסון עבור הלקוח. למרות האמור לעיל עבור התשלום החודשי ניתן לשלם בכרטיס אשראי בלבד.

מסלול תשלום שנתי
התשלום השנתי מבוצע עבור שנה מראש. בטרם תום התקופה יעביר הלקוח הודעה על אופן החידוש הרצוי. במידה ולא יעביר הלקוח הודעה יחודש אוטומטית חשבון האחסון במסלול תשלום חודשי ויחולו עליו כל תנאי המסלול החודשי. אלא אם יעביר הלקוח הודעה 15 יום לפני מועד החידוש שאין ברצונו לחדש את השירות. תשלום שנתי ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד - 3 תשלומים שווים ללא ריבית. (כאשר סך כל תשלום לא יפחת מ-350 ש"ח)

אי חידוש חשבון אחסון / ביטול חשבון אחסון
אי חידוש חשבון אחסון מכל סיבה שהיא משמעותו הינה הפסקת כל השירותים לחשבון האחסון, מחיקת כל הקבצים השמורים תחת חשבון האחסון לרבות קבצי האתר, תמונות, מסדי נתונים וכו'.

חריגה מחבילת האחסון
כל חריגה מנפח האחסון ו\או מנפח התעבורה החודשית ו\או ממרכיבי חבילת האחסון המוקצות לחבילת האחסון בה נמצא הלקוח תחויב בתשלום נוסף על פי מחירון תוספות אחסון המופיע באתר וריקל. (הודעה על מיצוי המשאבים נשלחת ללקוח בדואר אלקטרוני).

שינויים
וריקל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את דמי השירות מעת לעת. אך מובהר כי העלויות החדשות לא תחולנה לגבי תקופת השירות ששולמה מראש. הודעה על שינוי דמי השירות על ידי וריקל תהא 15 ימים קודם לכניסת תוקפן של העלויות החדשות. וריקל שומרת את זכותה לשנות את חבילות האחסון ומחיריהן, אך ללקוחות הקיימים תינתן אפשרות להישאר בחבילות הקודמות ובתנאי התשלום הקודמים זאת על פי שיקול דעתה של וריקל.


הפסקת השירות וביטול חשבון אחסון
ניתן להפסיק ולבטל את השירות בכל עת.

הפסקת השירות על ידי הלקוח
הפסקת השירות על ידי הלקוח תהיה בהודעה בכתב לוריקל.
במסלול תשלום חודשי אין החזר כספי בכל מקרה.
במסלול תשלום שנתי ניתן לקבל החזר כספי אחת ל-3 חודשים (כאשר חלק מ-3 חודשים נחשב ל-3 חודשים מלאים) ההחזר יחושב לפי עלויות המסלול החודשי ובעצם כך מבטל את ההטבה הניתנת למשלמים במסלול שנתי. ההפרש יוחזר ללקוח בניכוי דמי טיפול בסך 150 ש"ח.

הפסקת השירות על ידי וריקל
וריקל שומרת לעצמה את הזכות המלאה להפסיק את מתן השירות בכל עת.
במידת האפשר תודיע וריקל 14 ימים מראש ובכתב על הפסקת השירות.
במקרה של הפסקת השירות על פי סעיף זה, יוחזר ללקוח החלק היחסי של דמי השירות.


שירות רישום שם מתחם (דומיין)
שרות רישום שם מתחם כפוף לזמינות שם המתחם. שם המתחם ירשם על שם הלקוח כפי שמצויין בהזמנה. הרישום בפועל יבוצע לאחר פרעון מלא של דמי הרישום. שם המתחם ינוהל על ידי וריקל, שינויים יבוצעו לאחר פניית הלקוח למחלקת התמיכה הטכנית של וריקל. שם המתחם כפוף להסכם ודרישות "איגוד האינטרנט הישראלי" ו\או הרשם המבצע את הרישום בפועל. לא ניתן לשנות שם מתחם לאחר שנרשם בפועל.
שם מתחם נרשם לתקופת אחזקה בכפולות של שנה בהתאם לתנאי הרשם. לאחר מכן על הלקוח לחדש את רישום שם המתחם. למען הסר ספק שם המתחם לא יחודש באופן אוטומטי ונושא עליות חידוש שיקבעו על פי מחירון וריקל ביום חידוש שם המתחם. בכל מקרה אין החזר כספי על רישום שם מתחם.


שימוש לרעה
כל ניסיון לפגוע באתרים המאוחסנים בשרת, באתרי אינטרנט אחרים, בפעילות השרת, בשרת עצמו, בשרתי החווה, בשרתים אחרים ברשת, במשתמשי האתרים, או בלקוחות וריקל אסורים בהחלט. כל השירותים שאנו מציעים ישמשו למטרות חוקיות בלבד. כל ניסיון לשימוש לרעה מצד הלקוח יגרור נקיטת צעדים משמעותיים כגון השעיית חשבון האחסון, ביטול חשבון האחסון ללא החזר כספי ואף לצעדים אחרים בהתאם שליקול דעתה הבלעדי של וריקל.
הלקוח אינו רשאי לעשות שימוש בתוכנות אשר צורכות משאבי מערכת מוגברים, ו\או אשר מנצלים שטחי אחסון רבים לרבות, הפעלת סקריפט בחשבונו המנצל באופן לא סביר את משאבי המערכת של השרת.
הלקוח אינו רשאי לאפשר "אירוח" באתרו לצד ג' בלא קבלת רשות מוקדמת מוריקל.
הלקוח לא ינצל את מערכות וריקל או יפגע בהן, לרבות בשרתי וריקל או במי מלקוחות וריקל.
כל ניסיון להתחברות לשירותים ללא רשות הלקוח אסור בהחלט. כל שימוש לא מורשה בשירותי וריקל עלול להוביל לתביעה פלילית או אזרחית ולנקיטת צעדים נוספים.


תוכן אסור
הפעלת אתרים בעלי תכנים שאינם חוקיים (על פי חוקי מדינת ישראל או ארה"ב) לרבות אתרים בעלי תכנים מיניים ו\או אתרים הקשורים לפורנוגרפיה ו\או בעלי תכנים המוגדרים "למבוגרים בלבד" אסורה בהחלט תחת חשבון אחסון בשרתי וריקל והדבר נכון גם לגבי אתרים המבצעים קישורים לאתרים אחרים הכוללים את התכנים האסורים. ובכל מקרה וריקל שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאחסן על שרתיה תכנים כאלו ואחרים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
שימוש בתוכנות פריצה, וירוסים, תוכנות שאינן חוקיות, תוכנות פיראטיות, תוכניות לנטרול הגנות וסיסמאות בתוכנות והצגת כל חומר אשר מוגדר כתוכן אסור על ידי רשויות השלטון, אסור בתוקף. כמו כן, כל קישור לאתרים הכוללים חומר מסוג זה, או המסבירים איך או כיצד לגשת לחומר מסוג זה, אסורים בהחלט.


זכויות יוצרים
הלקוח לא יעשה שימוש בשרתי וריקל ו/או בשירותיה לצורך הפרת זכויות יוצרים או פגיעה בזכויות יוצרים ו\או פגיעה בסודות מסחריים ו\או הפרת זכויות פטנטים, ו\או לצורך הצגת חומר או מידע אשר יש בו משום הטעיה או מצג שווא.
 
 
קניין רוחני וסודיות
כל זכויות הקניין הרוחני במערכת ובתוכנות הכלולות בה, מכל סוג שהוא, יהיו שייכות בכל עת לוריקל בלבד. שום דבר בהסכם זה לא יתפרש כמעניק כל זכות קניין רוחני מכל סוג שהוא ללקוח, למעט הענקת זכויות השימוש בגדר השירותים כאמור לעיל. כל הגילויים, הרעיונות, הפיתוחים, ההמצאות (בין שהינן כשירות פטנט ובין אם לאו), זכויות היוצרים, השיטות, התוכניות, הנתונים, התהליכים, הטכנולוגיות, השרטוטים, המפרטים, התיעוד, הרישומים וכיו"ב (להלן " הפיתוחים וההמצאות"), אשר יגולו, יפותחו או יומצאו על ידי וריקל, לרבות במסגרת שירות זה יהיו שייכים באופן בלעדי לוריקל. למען הסר ספק מוסכם כי ללקוח לא יהיו כל זכויות קניין רוחני במערכת ובתוכנות הכלולות בה או בכל שיפור או שינוי של אלה, אף אם שינויים אלה יתבצעו תוך יישום הערותיו והארותיו בנוגע לפעולת התוכנה. בכפוף להוראות מדיניות הפרטיות, הלקוח והחברה מתחייבים האחד כלפי השני כי הם, הן במישרין והן באמצעות עובדיהם, נציגיהם או מי מטעמם, ימנעו מלהעביר וישמרו בסודיות מוחלטת כל מידע שיגיע לידם בתוקף ההתקשרות, לכל גורם זר, אלא אם קבלו היתר מהצד השני, מראש ובכתב. התחייבות זו אינה מוגבלת בזמן ותישאר תקפה גם לאחר תום תקופת השירות. האמור בסעיף זה, לא יחול ביחס למידע שהינו נחלת הכלל (שלא עקב הפרת התחייבויות מי מן הצדדים להסכם זה).


פרסומות אימייל מסחריות ו-SPAM
שליחת הודעות אימייל פירסומיות או בכמות מסחרית או הודעה דומה ליותר מנמען אחד, באמצעות או דרך שרתי וריקל, או שימוש בכתובות אימייל המצויות תחת שרתי וריקל, אסורה בהחלט ומובהר כי שימוש בשרת חיצוני כלשהו לצורך שליחת דואר אינה פוטרת את הלקוח מאחריות בכל הנוגע לשימוש בכתובות דואר אלקטרוני הקיימות תחת השרת. כמו כן נאסר בהחלט לקשר דואר אלקטרוני מסוג זה לאתר המאוחסן בשרתי וריקל לא באופן ישיר ולא באופן עקיף. בכל מקרה הלקוח אינו רשאי להפיץ הודעות דואר אלקטרוני.


הסרת אחריות
וריקל תבצע כל שביכולתה על מנת להעניק את שירותיה על הצד הטוב ביותר. הלקוח אחראי לכל נזק אשר ייגרם לצד ג' כתוצאה מהפרת הסכם זה. הלקוח מתחייב לשפות את וריקל על כל נזק ממוני או אחר שייגרם לה כתוצאה מפגיעה בצד ג' הנובעת מהפרת הסכם זה על ידי הלקוח או הנובעת ממעשה רשלני של הלקוח. וריקל אינה אחראית על הפסקות שרות שנגרמו בידי כוח עליון, כישלון של ספק אינטרנט ו\או תקשורת ו\או של השרת המארח או כל מקרה אחר מעבר לשליטתה. וריקל אינה אחראית ללקוחותיה ו\או לצד ג' כלשהו ולתביעות כלשהם על נזקים כתוצאה משימוש בשירות או אי יכולת לעשות שימוש בשירות מכל סיבה שהיא ו\או בשל עיכובים ו\או הפסקות בשירות. וריקל אינה מתחייבת לאחוזי רציפות השירות אותו היא מעניקה ללקוחותיה. וריקל אינה מתחייבת לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתיה או בחוות השרתים. וריקל אינה אחראית לחשיפת או מחיקת נתונים שנשלחו או אוחסנו בשרת, גובו בשרת או גובו בשירותי הגיבוי השונים. וריקל אינה אחראית ללקוחותיה או לצד ג' כתוצאה מכל סיבה היכולה לפגוע בלקוח או בלקוחותיו בכל דרך. בכל מקרה, סף האחריות של וריקל יוגבל לדמי השירות בלבד.


גיבוי נתונים
על הלקוח האחריות המלאה לגיבוי כל הנתונים בחשבון האחסון שלו.


הפרת הסכם
הפרת ההסכם ידי הלקוח מהווה הפרה יסודית של הסכם זה ומהווה עילה מספקת להפסקתו המיידית של השירות על ידי וריקל. הפרת ההסכם על ידי הלקוח תמנע קבלתו של כל החזר כספי אשר לולא הפרה זו יכול והיה נזקף לזכותו של הלקוח. וריקל שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל אמצעי משפטי העומד לרשותה כלפי הלקוח עקב הפרת הסכם זה על ידי הלקוח, בכפוף לכל דין.


שונות
היה ויימצא כי תנאי מהסכם זה נוגד את חוקיה של מדינת ישראל, הרי שלא יהא בכך לפגום בכשרותם ובתוקפם של יתר סעיפי ההסכם.
ויתור של אחד הצדדים על הפרה או אי קיום של הצד השני, או התעלמות מהפרה או אי קיום כאלה, לא ימנעו אכיפה של אותה התניה או אותו חיוב לאחר מכן, או תביעה על פיהם ולא ייחשבו כויתור לגבי הפרות אחרות.
על הסכם זה יחול הדין הישראלי והוא יפורש על פיו. לבתי המשפט במחוז תל-אביב תהא סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל עניין הנובע מהסכם זה או בקשר להסכם זה.
הלקוח מסכים לקבל מוריקל הודעות דואר אלקטרוני, טלפון, פקס, SMS בעלי תוכן פרסומי ו\או כל תוכן אחר.
וריקל שומרת על הזכות לסרב להעניק את שירותיה לכל אדם וגורם.Copyright © 2021 וריקל בניית אתרים All Rights Reserved.